ફરી મોંઘી થઈ તમામ લોન: RBIએ વ્યાજદર 0.25% વધારી 6.50 ટકા કર્યો, 20 વર્ષ માટે લીધેલી 30 લાખની લોન પર હવે વધુ 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે

ફરી મોંઘી થઈ તમામ લોન: RBIએ વ્યાજદર 0.25% વધારી 6.50 ટકા કર્યો, 20 વર્ષ માટે લીધેલી 30 લાખની લોન પર હવે વધુ 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે