કોટક મહિન્દ્રા બેંકએ રિકરિંગ ડિપોઝિટના વ્યાજદરમાં કર્યા ફેરફાર; સામાન્ય લોકો માટે 5.75 થી 7.00 ટકા તેમજ સિનિયર સિટીઝનને 6.25 થી 7.50 ટકા સુધીનું મળશે વ્યાજ

કોટક મહિન્દ્રા બેંકએ રિકરિંગ ડિપોઝિટના વ્યાજદરમાં કર્યા ફેરફાર; સામાન્ય લોકો માટે 5.75 થી 7.00 ટકા તેમજ સિનિયર સિટીઝનને 6.25 થી 7.50 ટકા સુધીનું મળશે વ્યાજ