પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં આપવામાં આવશે ‘સ્વદેશી’ નો મેસેજ: 21 બંદૂકોની સલામીમાં ગર્જશે સ્વદેશી ભારતીય ફિલ્ડ ગન, બ્રિટિશ જમાનાની તોપ હટાવાશે

પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં આપવામાં આવશે ‘સ્વદેશી’ નો મેસેજ: 21 બંદૂકોની સલામીમાં ગર્જશે સ્વદેશી ભારતીય ફિલ્ડ ગન, બ્રિટિશ જમાનાની તોપ હટાવાશે