ગુજરાત ચૂંટણી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાએ પણ કર્યું મતદાન, 100 વર્ષની ઉમરે વ્હીલચેરમાં મતદાન મથકે જઈ મત આપ્યો

ગુજરાત ચૂંટણી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાએ પણ કર્યું મતદાન, 100 વર્ષની ઉમરે વ્હીલચેરમાં મતદાન મથકે જઈ મત આપ્યો