રાજામૌલીની ફિલ્મ ‘RRR’ના ‘નાટુ નાટુ’ સોંગએ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ્સમાં જીત્યો બેસ્ટ ઓરિજનલ સોંગનો એવોર્ડ

રાજામૌલીની ફિલ્મ ‘RRR’ના ‘નાટુ નાટુ’ સોંગએ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ્સમાં જીત્યો બેસ્ટ ઓરિજનલ સોંગનો એવોર્ડ