નેપાળના વડાપ્રધાન બનતા જ પ્રચંડે બતાવ્યો પોતાનો અસલી રંગ, ભારત પર લગાવ્યો લિમ્પિયાધુરા, કાલાપાની અને લિપુલેખ પર અતિક્રમણ કરવાનો આરોપ

નેપાળના વડાપ્રધાન બનતા જ પ્રચંડે બતાવ્યો પોતાનો અસલી રંગ, ભારત પર લગાવ્યો લિમ્પિયાધુરા, કાલાપાની અને લિપુલેખ પર અતિક્રમણ કરવાનો આરોપ