ટ્વિટરમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ પર લટકતી તલવાર; અંદાજીત 3700 કર્મચારીઓની છટણી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે એલન મસ્ક

ટ્વિટરમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ પર લટકતી તલવાર; અંદાજીત 3700 કર્મચારીઓની છટણી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે એલન મસ્ક