વાયુ પ્રદૂષણ સામે દિલ્હી સરકાર લાચાર: કાલથી 8 તારીખ સુધી પ્રાથમિક શાળાઓને તાળા, વાહનોમાં ઓડ-ઈવન ફોર્મુલા પણ થઇ શકે છે લાગુ

વાયુ પ્રદૂષણ સામે દિલ્હી સરકાર લાચાર: કાલથી 8 તારીખ સુધી પ્રાથમિક શાળાઓને તાળા, વાહનોમાં ઓડ-ઈવન ફોર્મુલા પણ થઇ શકે છે લાગુ