સુરતમાં ચૂંટણીનો પ્રચાર કરી રહેલા ઓવૈસીની સભામાં લોકોએ કાળા ઝંડા ફરકાવી લગાવ્યા ‘મોદી-મોદી’નાં લાગ્યા નારા