ઓસ્કાર લિસ્ટમાં આવેલી પોતાના જ દેશની ફિલ્મ ‘જૉયલેન્ડ’ પર પાકિસ્તાને લગાવ્યો પ્રતિબંધ

ઓસ્કાર લિસ્ટમાં આવેલી પોતાના જ દેશની ફિલ્મ ‘જૉયલેન્ડ’ પર પાકિસ્તાને લગાવ્યો પ્રતિબંધ