ઉત્તર પ્રદેશમાં OBC અનામત વગર જ થશે નરગપાલિકાની ચૂંટણી, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટએ તાત્કાલિક ચૂંટણી કરવાનો આપ્યો આદેશ

ઉત્તર પ્રદેશમાં OBC અનામત વગર જ થશે નરગપાલિકાની ચૂંટણી, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટએ તાત્કાલિક ચૂંટણી કરવાનો આપ્યો આદેશ