ભારત બાયોટેકની નેઝલ વેક્સિનની કિંમતનો ખુલાસો: પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલોમાં 800 અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં 325 રૂપિયામાં મળશે

ભારત બાયોટેકની નેઝલ વેક્સિનની કિંમતનો ખુલાસો: પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલોમાં 800 અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં 325 રૂપિયામાં મળશે