રોકેટ સ્પીડથી વધી રહ્યા છે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને અદાણી પોર્ટ્સ; રેકોર્ડ સ્તરે આજના ભાવ પહોચ્યા બાદ રોકાણકારો થયા માલામાલ

રોકેટ સ્પીડથી વધી રહ્યા છે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને અદાણી પોર્ટ્સ; રેકોર્ડ સ્તરે આજના ભાવ પહોચ્યા બાદ રોકાણકારો થયા માલામાલ