બે દિવસ પહેલા શેરબજારમાં લિસ્ટ થયેલી કોન્ડોમ બનાવતી કંપની Mankind Pharma પર IT વિભાગના દરોડા, શેરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો

બે દિવસ પહેલા શેરબજારમાં લિસ્ટ થયેલી કોન્ડોમ બનાવતી કંપની Mankind Pharma પર IT વિભાગના દરોડા, શેરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો