રાજકોટના ખીરસરા ગામમાં મહાદેવના મંદિરમાં ચોરી કરવા કરવાના ઈરાદે ઘૂસ્યો ચોર; સેવકે બહાર તાળુ મારી દેતા ભરાયો

રાજકોટના ખીરસરા ગામમાં મહાદેવના મંદિરમાં ચોરી કરવા કરવાના ઈરાદે ઘૂસ્યો ચોર; સેવકે બહાર તાળુ મારી દેતા ભરાયો