રશિયાના સાઇબીરિયામાં મળ્યો 48,500 વર્ષ જૂનો ઝોમ્બી વાયરસ, વૈજ્ઞાનિકો કહેવા પ્રમાણે હજુપણ વાયરસ માનવજીવન માટે ખતરારૂપ

રશિયાના સાઇબીરિયામાં મળ્યો 48,500 વર્ષ જૂનો ઝોમ્બી વાયરસ, વૈજ્ઞાનિકો કહેવા પ્રમાણે હજુપણ વાયરસ માનવજીવન માટે ખતરારૂપ