યુકેથી સીધા ફ્રાંસ પહોચ્યા યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી, રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ માક્રોન અને જર્મન ચાન્સેલર ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથે કરી મુલાકાત

યુકેથી સીધા ફ્રાંસ પહોચ્યા યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી, રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ માક્રોન અને જર્મન ચાન્સેલર ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથે કરી મુલાકાત