5 કિલોમીટરની રેન્જ સાથે Xiaomi એ ચીનમાં લોન્ચ કરી નવી વોકી ટોકી 2S, મળશે 120 કલાકનો સ્ટેન્ડબાય ટાઈમ

5 કિલોમીટરની રેન્જ સાથે Xiaomi એ ચીનમાં લોન્ચ કરી નવી વોકી ટોકી 2S, મળશે 120 કલાકનો સ્ટેન્ડબાય ટાઈમ