ટ્વીટર, ફેસબુક, માઈક્રોસોફટ બાદ હવે  મોબાઈલ ઉત્પાદક કંપની Xiaomi કર્મચારીઓની કરશે છટણી; વિશ્વસ્તરે 15 ટકા સ્ટાફને કરશે ઘરભેગા

ટ્વીટર, ફેસબુક, માઈક્રોસોફટ બાદ હવે મોબાઈલ ઉત્પાદક કંપની Xiaomi કર્મચારીઓની કરશે છટણી; વિશ્વસ્તરે 15 ટકા સ્ટાફને કરશે ઘરભેગા