બિહારના લખીસરાયમાં કુશ્તીની મેચમાં ગરદન તૂટી જવાથી એક કુસ્તીબાજનું મોત, પરિવારજનોએ લગાવ્યો હત્યાનો આરોપ

બિહારના લખીસરાયમાં કુશ્તીની મેચમાં ગરદન તૂટી જવાથી એક કુસ્તીબાજનું મોત, પરિવારજનોએ લગાવ્યો હત્યાનો આરોપ