વિશ્વના ટોપ-10 અમીરોના લિસ્ટમાંથી મુકેશ અંબાણી બહાર, ગૌતમ અદાણી એક સ્થાન નીચે સરકી ચોથા નંબરે

વિશ્વના ટોપ-10 અમીરોના લિસ્ટમાંથી મુકેશ અંબાણી બહાર, ગૌતમ અદાણી એક સ્થાન નીચે સરકી ચોથા નંબરે