દુનિયાના સૌથી ‘ગંદા’ વ્યક્તિ અમો હાજી નું 94 વર્ષની ઉંમરે થયું મોત, પાણીના ડર ને લીધે 50 વર્ષમાં પહેલીવાર સ્નાન કર્યા બાદ ગુમાવ્યો જીવ

દુનિયાના સૌથી ‘ગંદા’ વ્યક્તિ અમો હાજી નું 94 વર્ષની ઉંમરે થયું મોત, પાણીના ડર ને લીધે 50 વર્ષમાં પહેલીવાર સ્નાન કર્યા બાદ ગુમાવ્યો જીવ