આવતા સપ્તાહે થઈ જશે વિશ્વની વસ્તી 8 અબજને પાર, વર્ષ 2023ની શરૂઆતમાં ભારત વસ્તીની બાબતમાં પ્રથમ નંબરે પહોંચી શકે છે

આવતા સપ્તાહે થઈ જશે વિશ્વની વસ્તી 8 અબજને પાર, વર્ષ 2023ની શરૂઆતમાં ભારત વસ્તીની બાબતમાં પ્રથમ નંબરે પહોંચી શકે છે