સરદાર જયંતિ નિમિતે ખોડલધામમાં 450 કિલો કલરનો ઉપયોગ કરી 75 ફૂટ લાંબી અને 30 ફૂટ પહોળી રંગોળી બનાવાઈ

સરદાર જયંતિ નિમિતે ખોડલધામમાં 450 કિલો કલરનો ઉપયોગ કરી 75 ફૂટ લાંબી અને 30 ફૂટ પહોળી રંગોળી બનાવાઈ