‘ભારત છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લેનાર 92 વર્ષીય મહિલાએ ‘ભારત જોડો યાત્રા’માં ભાગ લીધો