આ મહિલાને કપડા બદલવામાં પડતી હતી તકલીફ – 24 લાખ ખર્ચીને આખા શરીર પર કરાવ્યા ટેટૂ, હવે કપડા વગર ફરે છે