રાજકોટમાં ACBએ મહિલા ASIને લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા; આરોપીને માર નહિ મારવાના અને તુરંત જામીન આપવાના રૂ.20 હજાર માંગ્યા

રાજકોટમાં ACBએ મહિલા ASIને લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા; આરોપીને માર નહિ મારવાના અને તુરંત જામીન આપવાના રૂ.20 હજાર માંગ્યા