અજિત પવાર સાથે ખાનગી મિટિંગ કર્યા પછી શરદ પવારની મોટી ઘોષણા, કહ્યું- ‘કેટલાક શુભેચ્છકો મનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ ભાજપ સાથે ક્યારેય હાથ નહિ મિલાવું’

અજિત પવાર સાથે ખાનગી મિટિંગ કર્યા પછી શરદ પવારની મોટી ઘોષણા, કહ્યું- ‘કેટલાક શુભેચ્છકો મનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ ભાજપ સાથે ક્યારેય હાથ નહિ મિલાવું’