રાજ્યસભામાં પીએમ મોદીના કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર: કહ્યું- ‘નહેરુજીના પરિવારને નહેરુ અટક રાખવી મંજૂર નથી અને અમારી પાસે હિસાબ માંગે છે’

રાજ્યસભામાં પીએમ મોદીના કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર: કહ્યું- ‘નહેરુજીના પરિવારને નહેરુ અટક રાખવી મંજૂર નથી અને અમારી પાસે હિસાબ માંગે છે’