ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની મૈરિયન બાયોટેકની બે કફ સિરપ પર WHO એ આપી ચેતવણી, કંપનીનું લાઈસન્સ રદ્દ

ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની મૈરિયન બાયોટેકની બે કફ સિરપ પર WHO એ આપી ચેતવણી, કંપનીનું લાઈસન્સ રદ્દ