ભારત જોડો યાત્રાને લઇ ભાજપના હુમલાનો જવાબ આપતા રાહુલ ગાંધી બોલ્યા- ‘RSS અને BJPને હું ગુરુ માનું છું, મને સારી ટ્રેનીંગ આપે છે’

ભારત જોડો યાત્રાને લઇ ભાજપના હુમલાનો જવાબ આપતા રાહુલ ગાંધી બોલ્યા- ‘RSS અને BJPને હું ગુરુ માનું છું, મને સારી ટ્રેનીંગ આપે છે’