સ્નેપડ્રેગન 8 જનરેશન 2 ચીપસેટ સાથે લોન્ચ થશે Vivo X Fold 2, વર્ષ 2023 ના પહેલા 6 મહિનામાં થઈ શકે છે લોન્ચ

સ્નેપડ્રેગન 8 જનરેશન 2 ચીપસેટ સાથે લોન્ચ થશે Vivo X Fold 2, વર્ષ 2023 ના પહેલા 6 મહિનામાં થઈ શકે છે લોન્ચ