વિસ્તારા એરલાઈન્સની અબૂ ધાબીથી મુંબઈ આવતી ફ્લાઈટમાં ઈટલીની મહિલાએ નશામાં કપડા ઉતારી કેબીન ક્રૂ સાથે કરી મારપીટ, મુંબઈ પોલીસે કોર્ટમાં કરી હાજર

વિસ્તારા એરલાઈન્સની અબૂ ધાબીથી મુંબઈ આવતી ફ્લાઈટમાં ઈટલીની મહિલાએ નશામાં કપડા ઉતારી કેબીન ક્રૂ સાથે કરી મારપીટ, મુંબઈ પોલીસે કોર્ટમાં કરી હાજર