જેલમાં બંધ પૂર્વ ગૃહમંત્રી વિપુલ ચૌધરી આવતીકાલે AAPમાં જોડાશે, કેજરીવાલની હાજરીમાં જાહેરાત થશે, વિસનગરથી લડશે ચૂંટણી

જેલમાં બંધ પૂર્વ ગૃહમંત્રી વિપુલ ચૌધરી આવતીકાલે AAPમાં જોડાશે, કેજરીવાલની હાજરીમાં જાહેરાત થશે, વિસનગરથી લડશે ચૂંટણી