બિહારમાં પોલીસ પર હુમલો: બક્સરમાં પાવર પ્લાન્ટનો વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોને રોકતા ભડકેલા લોકોએ લાકડી-ડંડાથી પોલીસવાળાને માર્યા

બિહારમાં પોલીસ પર હુમલો: બક્સરમાં પાવર પ્લાન્ટનો વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોને રોકતા ભડકેલા લોકોએ લાકડી-ડંડાથી પોલીસવાળાને માર્યા