ભારતનું પ્રથમ પ્રાઈવેટ રોકેટ ‘વિક્રમ-એસ’ નું સફળ લોન્ચીંગ; સ્કાયરુટ એરોસ્પેસને મળી સફળતા

ભારતનું પ્રથમ પ્રાઈવેટ રોકેટ ‘વિક્રમ-એસ’ નું સફળ લોન્ચીંગ; સ્કાયરુટ એરોસ્પેસને મળી સફળતા