ચંદ્રની ધરતી પર રાત્રી શરુ થતા પહેલા જ એકસીપીરીમેન્ટ માટે લેન્ડરને ફરી ઉડાડી 40 cm જેટલું ખસેડવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ લેન્ડર વિક્રમ તથા રોવરને સ્લીપ મોડમાં મુકાયા

ચંદ્રની ધરતી પર રાત્રી શરુ થતા પહેલા જ એકસીપીરીમેન્ટ માટે લેન્ડરને ફરી ઉડાડી 40 cm જેટલું ખસેડવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ લેન્ડર વિક્રમ તથા રોવરને સ્લીપ મોડમાં મુકાયા