સગાઈના 2 વર્ષ પછી અલગ થયા વિદ્યુત જામવાલ અને નંદિતા મહતાની; તાજમહેલમાં કરી હતી એન્ગેજમેન્ટ

સગાઈના 2 વર્ષ પછી અલગ થયા વિદ્યુત જામવાલ અને નંદિતા મહતાની; તાજમહેલમાં કરી હતી એન્ગેજમેન્ટ