સાઉથના ફેમસ ડાયરેક્ટર અને એક્ટર કે. વિશ્વનાથનું 93 વર્ષની વયે નિધન, હૈદરાબાદની હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી હતી સારવાર

સાઉથના ફેમસ ડાયરેક્ટર અને એક્ટર કે. વિશ્વનાથનું 93 વર્ષની વયે નિધન, હૈદરાબાદની હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી હતી સારવાર