વેદાંતા લિમીટેડએ ડેવિડ રીડને બનાવ્યા સેમીકંડકટર યુનિટના CEO; 20 બિલિયન ડોલરના રોકાણની છે યોજના

વેદાંતા લિમીટેડએ ડેવિડ રીડને બનાવ્યા સેમીકંડકટર યુનિટના CEO; 20 બિલિયન ડોલરના રોકાણની છે યોજના