વંદે ભારત એક્સપ્રેસને ફરી એક વાર નડ્યો અકસ્માત, વલસાડના અતુલ સ્ટેશન પાસે બળદ સાથે અથડાતા ટ્રેનના આગળના ભાગે નુકસાન

વંદે ભારત એક્સપ્રેસને ફરી એક વાર નડ્યો અકસ્માત, વલસાડના અતુલ સ્ટેશન પાસે બળદ સાથે અથડાતા ટ્રેનના આગળના ભાગે નુકસાન