જિજ્ઞેશ મેવાણીને અમદાવાદ કોર્ટનો ઝટકો: રાજધાની એક્સપ્રેસને રોકવાના કેસને અન્ય કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની અરજી ફગાવી

જિજ્ઞેશ મેવાણીને અમદાવાદ કોર્ટનો ઝટકો: રાજધાની એક્સપ્રેસને રોકવાના કેસને અન્ય કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની અરજી ફગાવી