ઉત્તર પ્રદેશમાં પોલીસે કરી સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા ગુલશન યાદવની ધરપકડ, પ્રયાગરાજ અને આસપાસના વિસ્તારમાં લગભગ 29 કેસ નોંધાયેલા છે

ઉત્તર પ્રદેશમાં પોલીસે કરી સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા ગુલશન યાદવની ધરપકડ, પ્રયાગરાજ અને આસપાસના વિસ્તારમાં લગભગ 29 કેસ નોંધાયેલા છે