અમેરિકાના રક્ષામંત્રી લોઈડ જે ઓસ્ટિન જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં આવશે ભારત, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય રક્ષા સહયોગ અંગે થશે ચર્ચા

અમેરિકાના રક્ષામંત્રી લોઈડ જે ઓસ્ટિન જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં આવશે ભારત, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય રક્ષા સહયોગ અંગે થશે ચર્ચા