ગુજરાતમાં 2 દિવસ કમોસમી વરસાદ પછી ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું: કાશ્મીર જેવું વાતાવરણ, રસ્તાઓ પર ઘટી વિઝિબિલિટી

ગુજરાતમાં 2 દિવસ કમોસમી વરસાદ પછી ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું: કાશ્મીર જેવું વાતાવરણ, રસ્તાઓ પર ઘટી વિઝિબિલિટી