ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો: ભાવનગર, આણંદ, ખેડા, દાહોદ, અરવલ્લી સહિતના પથંકમાં અચાનક કમોસમી વરસાદ, ખેડૂતો ચિંતામાં

ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો: ભાવનગર, આણંદ, ખેડા, દાહોદ, અરવલ્લી સહિતના પથંકમાં અચાનક કમોસમી વરસાદ, ખેડૂતો ચિંતામાં