કર્ણાટકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિની કારનો ટ્રક સાથે એકસીડન્ટ, મંત્રી અને ડ્રાઈવર બંને હોસ્પિટલમાં દાખલ

કર્ણાટકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિની કારનો ટ્રક સાથે એકસીડન્ટ, મંત્રી અને ડ્રાઈવર બંને હોસ્પિટલમાં દાખલ