યુક્રેનિયન સ્નાઈપરે 2.7 કિમી દૂરથી રશિયન સૈનિકને નિશાન બનાવી મોતને ઘાટ ઉતારી બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ

યુક્રેનિયન સ્નાઈપરે 2.7 કિમી દૂરથી રશિયન સૈનિકને નિશાન બનાવી મોતને ઘાટ ઉતારી બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ