યુદ્ધના 10 મહિના પછી યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી પહેલીવાર વિદેશના પ્રવાસે, અમેરિકા પહોચી કહ્યું- ‘યુક્રેન કયારેય સરેન્ડર નહીં કરે’

યુદ્ધના 10 મહિના પછી યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી પહેલીવાર વિદેશના પ્રવાસે, અમેરિકા પહોચી કહ્યું- ‘યુક્રેન કયારેય સરેન્ડર નહીં કરે’