સરપ્રાઇઝ વિઝિટ પર UK પહોંચ્યા યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી, એરપોર્ટ પર મળવા પહોચ્યા પીએમ ઋષિ સુનક, બકિંઘમ પેલેસમાં કિંગ ચાર્લ્સને પણ મળ્યા

સરપ્રાઇઝ વિઝિટ પર UK પહોંચ્યા યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી, એરપોર્ટ પર મળવા પહોચ્યા પીએમ ઋષિ સુનક, બકિંઘમ પેલેસમાં કિંગ ચાર્લ્સને પણ મળ્યા